เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์ JobPaktai.com สำหรับ "ผู้หางาน"

      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ JobPaktai.com ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ระบุไว้นี้ จะมีผลผูกพันต่อผู้สนใจสมัครงาน ที่ได้ใช้บริการ JobPaktai.comทันที นับตั้งแต่เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ได้ถูกแสดงบนเว็บไซต์ ตลอดจนผู้สนใจสมัครงานอ่าน และทำความเข้าใจ โดยยอมรับในเงื่อนไขและตกลงต่าง ๆ ฉบับนี้ในระหว่างลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือเมื่อใบสมัครได้ถูกจัดทำขึ้นบนเว็บไซต์ JJobPaktai.com โดยมีรายละเอียดดังนี้       

คำจำกัดความ

ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ JobPaktai.com “คำ” ใด ๆ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ นอกจากจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
 • “การโฆษณา” หมายถึง การประกาศเพื่อสรรหาบุคคลากรเข้าทำงาน รวมไปถึงการโฆษณารูปแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บน www.JobPaktai.com
 • “ผู้สนใจสมัครงาน” หมายถึง ผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ JobPaktai.com โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหางาน และต้องการสมัครงาน
 • “ผู้สมัคร” หมายถึง ผู้ที่สมัครงานในตำแหน่งงานว่าง จากการโฆษณาบนเว็บไซต์ JobPaktai.com
 • “ใบสมัคร” หมายถึง ใบสมัครที่ผู้ต้องการหางานทำขึ้น เพื่อใช้การสมัครงานในตำแหน่งงานว่างที่โฆษณาบนเว็บไซต์ JobPaktai.com
 • “ประวัติ” หรือ “RESUME” หมายถึง ประวัติของผู้สนใจสมัครงาน ประกอบไปด้วย ประวัติส่วนบุคคล, ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจัดทำโดยผู้สนใจสมัครงานเอง ซึ่งฝากไว้กับ JobPaktai.com ด้วยความยินยอมของเจ้าของ “JobPaktai.com” คือ บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ ณ 114 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 • “บริการ” หมายถึง การบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ www.JobPaktai.com ซึ่งมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ สมาชิก ผู้ประกอบการ ผู้สนใจสมัครงาน และบุคคลทั่วไป
 • “สมัครสมาชิก” หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้สนใจสมัครงานกระทำเพื่อให้ทาง JobPaktai.com ได้เก็บรักษารายละเอียดต่าง ๆ รวมถึง การฝากประวัติ หรือ RESUME ไว้บนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการได้งานทำของตัวผู้สนใจสมัครงานเอง
 • “สมาชิก” หมายถึง ผู้ที่สมัครสมาชิกกับ JobPaktai.com โดยได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ในการเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว
 • “สมาชิกผู้ประกอบการ” หมายถึง บริษัท ห้างร้าน รวมไปถึงองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกกับ JobPaktai.com และได้โฆษณาตำแหน่งงานบนเว็บไซต์ JobPaktai.com

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • ขอบเขตการให้บริการ
  1.1 ผู้สนใจสมัครงานยินยอมในการมอบข้อมูลที่จำเป็นในรูปแบบใด ๆ ตามที่ JobPaktai.com จะร้องขอเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
  1.2 JobPaktai.com จะไม่ผูกพันต่อการให้บริการจนกว่าผู้สนใจสมัครงานจะส่งมอบ ข้อมูล ที่จำเป็นสำหรับการรับบริการ
  1.3 JobPaktai.com จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการให้บริการ หรือ กรณีที่ไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ หากทางทีมงานได้ดูแลตามสมควร หรือตามพฤติการณ์แล้ว
  1.4 ผู้สนใจสมัครงานยอมรับว่า JobPaktai.com จะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่องในการให้บริการ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด อันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้
  1.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สนใจสมัครงาน ทาง JobPaktai.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิในการจัดการเกี่ยวกับประวัติหรือ RESUME ที่ผู้สนใจสมัครงานได้บันทึกไว้กับ JobPaktai.com
  2.1 JobPaktai.com จะให้บริการเก็บรักษาประวัติ หรือ ฝากประวัติ และส่งให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้สนใจสมัครงานก่อนว่าต้องการแสดงประวัติต่อผู้ประกอบการหรือไม่ ซึ่งJobPaktai.com มีหน้าที่เพียงแต่ส่งมอบสำเนาประวัติ หรือ RESUME ให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงานหรือหางานเท่านั้น
  2.2 ผู้สนใจสมัครงานยอมรับดังนี้
  2.2.1 รายละเอียดของประวัติ หรือ RESUME ที่บันทึกและเก็บไว้กับ JobPaktai.com เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
  2.2.2 ประวัติ หรือ RESUME ที่ผู้สนใจสมัครงานได้ส่งให้แก่ JobPaktai.com หากมี ชื่อหรือภาพของบุคคลใด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด หรือมีสำเนาเอกสารใดที่จะพิสูจน์ถึงการมีตัวตนบุคคลอื่น ผู้สนใจสมัครงานยอมรับว่ามีสิทธิที่จะใช้หรือนำมาประกอบในประวัติ หรือ RESUME โดยชัดแจ้ง ในกรณีนี้ทาง JobPaktai.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หากมีการฟ้องร้อง ในการนำชื่อหรือภาพ ดังกล่าวข้างต้นมาใช้
  2.2.3 หากพบว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกและเก็บไว้กับ JobPaktai.com มีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าในทางใดก็ตาม JobPaktai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล และ/หรือระงับการใช้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2.2.3 JobPaktai.com อาจแจ้งให้สมาชิกผู้ประกอบการทราบถึงความไม่ถูกต้องของประวัติ หรือ RESUME โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจสมัครงานทราบ
  2.2.4 JobPaktai.com มีสิทธิเด็ดขาดที่จะไม่แสดง ส่งต่อ หรือการนำออกจากระบบของประวัติ หรือ RESUME ที่ผู้สนใจสมัครงานได้ให้ไว้
  2.2.5 JobPaktai.com อาจปฏิเสธ ถอดถอน หรือแก้ไข ข้อมูลประวัติ ของผู้สนใจสมัครงาน ที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี มีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หรือ อื่นใดอันเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย
  2.2.6 JobPaktai.com ไม่รับประกันจำนวนประวัติ หรือ RESUME ขั้นต่ำที่จะถูกเปิดดู หรือส่งมอบให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการในแต่ละวันมีจำนวนกี่ครั้ง
 • ใบสมัคร
  3.1 ผู้สนใจสมัครงานได้อ่าน และทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน ถึงคุณสมบัติของผู้สมัครในตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่ประกาศหรือโฆษณาอยู่บนเว็บไซต์ของ JobPaktai.com
  3.2 ผู้สนใจสมัครงานยอมรับว่าตนมีคุณสมบัติ และทักษะตรงตามความต้องการของสมาชิกผู้ประกอบการที่ได้โฆษณาตำแหน่งงานนั้น ๆ ไว้
  3.3 ผู้สนใจสมัครงานรับทราบ และตกลงที่จะให้ความร่วมมือ ในการติดต่อสถานที่ราชการหรือสถานที่ต่าง ๆ ด้วยตนเอง (หากมี) ตามความประสงค์ของสมาชิกผู้ประกอบการ โดยเป็นไปตามลักษณะงานที่ได้โฆษณาไว้
  3.4 ผู้สนใจสมัครงานเข้าใจและยอมรับว่า JobPaktai.com ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาการโฆษณาบนเว็บไซต์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • หน้าที่ของผู้สนใจสมัครงาน
  4.1 ผู้สนใจสมัครงานจะไม่เปิดเผยรหัสผ่าน หรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
  4.2 หากผู้สนใจสมัครงานไม่ทำตามข้อ 4.1 ให้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยการใช้งานในทางที่ผิดของรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
 • รับผิดชอบ JobPaktai.com จะไม่รับผิดชอบทั้งในทางสัญญา และ/หรือการละเมิดในกรณีดังต่อไปนี้
  5.1 การสูญหายของรูปภาพ สำเนา ข้อมูล ประวัติ หรือ RESUME ที่ผู้สนใจสมัครงานได้ให้ไว้แก่ JobPaktai.com
  5.2 ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นในการใช้บริการ หรือการสูญหายของข้อมูล หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของตัวผู้สนใจสมัครงานเอง
  5.3 ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ ของข้อมูลตำแหน่งงานที่ประกาศบนเว็บไซต์ ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกผู้ประกอบการ ทาง JobPaktai.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดและความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีผู้สนใจสมัครงานมีความพึงพอใจที่จะสมัครงานตำแหน่งงานนั้น ๆ ด้วยตนเอง
  5.4 JobPaktai.com จะไม่รับผิดชอบในการละเมิดสัญญา ผิดสัญญา ฝ่าฝืน สิทธิของบุคคลอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากข้อมูล, ประวัติ หรือใบสมัครที่ผู้สนใจสมัครงานหรือผู้สมัครได้ให้แก่ JobPaktai.com
  5.5 การล่าช้า ค่าใช้จ่าย การสูญหาย ความเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ โดยอาจเป็นผลจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไวรัส การลบล้าง หรือข้อมูลใด ๆ ที่ถูกลบ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามหากเกิดจากการใช้งานของผู้สนใจสมัครงาน ซึ่ง JobPaktai.com ได้ใช้ความระมัดระวัง และป้องกันอย่างเพียงพอแล้ว
  5.6 กรรมการ นายหน้า ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดของ JobPaktai.com จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการจ้างงานระหว่างสมาชิกผู้ประกอบการ กับผู้สนใจสมัครงาน หรือผู้สมัคร
 • การเลิกสัญญา
  6.1 JobPaktai.com และผู้สนใจสมัครงานสามารถบอกเลิกสัญญา หรือเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ได้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสืออย่างน้อย 30 วัน ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
  6.2 ผู้สนใจสมัครงานต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด แต่เพียงผู้เดียว หากเกิดการระงับข้อพิพาท โดยมีหลักฐานแสดงว่าเหตุแห่งการเลิกสัญญาเป็นความผิดของ ผู้สนใจสมัครงาน
 • กฎหมายที่ใช้ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้ หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎและการบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยเท่านั้น